Organizing Committee

 

L. Boichyshyn – chairwoman

О. Hertsyk – vice-chairwoman

Grygoriy Dmytriv

S. Korniy, O. Yanchuk, А. Kytsya, L. Bazylyak, I. Marchuk, V. Dutka, M. Yatsyshyn, Ya. Kovalyshyn, Yu. Horbenko, Kh. Khrushchik, M. Lopachak.

 

I. Marchuk – responsible secretary

tel.: +380992457739

e-mail: nano.lviv.2020@gmail.com

S. Nestеrivska, Yu. Bodakivska, T. Nestoruk

tel: (+38 032) 2600397, (+38 032) 2600391

 

Ivan Franko National University of Lviv

Faculty of Chemistry 

Kyryla & Mefodia Str. 6/8,

79005, Lviv, Ukraine