Наукові конференції Львівського національного університету імені Івана Франка, ІІ Міжнародна науково-практична конференція «КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ»

Розмір шрифта: 
РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА РІВНІ «МАГІСТР» У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Зоряна ЖОВНІРУК, Галина ІСАЄВА

##manager.scheduler.building##: Факультет іноземних мов
##manager.scheduler.room##: Ауд. 434
Дата: 2018-06-08 03:00 – 05:30
Змінено: 2018-06-02

Тези


У 2015-2016 навчальному році кафедри іноземних мов для природничих та гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка розпочали впроваджувати нову концепцію викладання іноземних мов, ініційовану деканом факультету іноземних мов [3]. Концепція базується на Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти [1], де зазначається, що подальша інтенсифікація процесу викладання та вивчення іноземних мов необхідна для більш ефективного міжнародного спілкування, мобільності, розуміння культурних відмінностей та кращого доступу до інформації – всі ці фактори в сукупності сприяють кращому взаєморозумінню між народами.

Концепція передбачає обов’язкове вивчення іноземної мови протягом перших двох років та довільне вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням протягом третього та четвертого років навчання студента у ВНЗ. Її практична мета – розвиток професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції: на рівні В2 для студентів, які навчаються за програмою «бакалавр» та С1 – для програми «магістр».

Концепції викладання іноземних мов на рівні С1 в нашому університеті базується на таких принципах: а) орієнтації на сучасні вимоги суспільства та професійні потреби студентів; б) гнучкості та варіативності; в) професійної орієнтації; г) усвідомлення міжкультурних відмінностей; д) соціальної співпраці та комунікації; е) автономного навчання.

Мовні компетенції для рівня С1. Щоб виконувати завдання та види діяльності, які реалізуються в комунікативних ситуаціях, студенти повинні володіти комунікативною компетенцією. Остання складається з таких компонентів, як лінгвістична, соціо-лінгвістична та прагматична. Лінгвістична компетенція передбачає володіння лексичними, фонологічними та синтаксичними нормами певної мови; соціо-культурна компетенція пов’язана з соціально-культурними особливостями використання мови, а прагматична компетенція обумовлена функціональним використанням лінгвістичних засобів [1]. Як бачимо, комунікативна мовна компетенція становить суму знань та сформованих на їх основі вмінь, які дають особі можливість спілкуватися, використовуючи певні мовні засоби.

Досвідчений користувач рівня С1 може ефективно використовувати мову в ситуаціях повсякденної, освітньої та професійної комунікації, базуючись на компетенціях, вже сформованих на рівні В2 – вільно спілкуватися з носіями мови, яку вони вивчають: розмовляти швидко та спонтанно, без помітних труднощів, пов’язаних з пошуком експресивних засобів; чітко та логічно висловлюватися на різні теми, демонструючи здатність використовувати граматичні структури, засоби зв’язку та когерентні комунікативні програми.

Курс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для рівня С1, який пропонується кафедрою іноземних мов для природничих спеціальностей, спрямований на: а) оволодіння професійною іноземною мовою як засобом комунікації в соціально-діловій, соціально-культурній та професійній сферах; б) розширення знань системи іноземної  мови (англійської, німецької); в) вивчення особливостей функціонування лінгвістичних моделей та структур, характерних для сфер ділової та професійної комунікації; г) оволодіння діловим етикетом у сфері професійної комунікації. На цьому рівні рецептивні та продуктивні комунікативні навички студентів далі розвиваються у чотирьох аспектах оволодіння мовою: читання (розуміння письмових професійних текстів); слухання (розуміння елементів уcної професійної комунікації); письма (засвоєння норм сучасного академічного стилю іноземної мови, та здатність представляти у письмовій формі результати власних професійних досліджень); говоріння (виступи на наукових конференціях, участь у дискусіях – вміння аргументовано обґрунтувати власну думку, дотримуючись лінгво-культурних норм комунікативної поведінки).

Робота над дипломним проектом. Дипломна робота, над якою працюють студенти ОКР « магістр», є завершальним етапом всього процесу вивчення іноземної мови в університеті, який охоплює три стадії: початкову та проміжну (рівень бакалавра) і завершальну (рівень магістра). На початковій стадії студенти повторюють та розширюють знання з практичної граматики як основи для оволодіння елементами перекладу, вивчають особливості словотворення та принципи збагачення лексики на основі процесів полісемії та омонімії. На проміжній стадії студентам читають теоретичний курс «основи перекладу науково-технічної літератури»; вони працюють з оригінальною науково-технічною літературою іноземною мовою (наукові статті, монографії, інструкції, патенти); навчаються, як анотувати та реферувати фахові тексти іноземною мовою, як описувати та пояснювати різноманітні таблиці, схеми та діаграми – всі ці види роботи дозволяють їм оволодівати основами фахової усної та письмової комунікації іноземною мовою. На завершальній стадії (магістерський рівень) студенти формують уміння та навички професійної комунікації, працюючи з фаховою літературою на першому році магістерської програми та пишучи наукові праці й готуючи усні повідомлення про результати наукових пошуків на другому році.

Студенти розвивають свої комунікативні навики як на практичних заняттях, так і беручи участь у наукових конференціях чи в студентських  літніх наукових програмах. Такі програми дають студентам не лише можливість розвивати свої професійні навички, але й цікаво та змістовно проводити час у іншій країні, знайомитися з її людьми, культурою та традиціями.

Навчальні матеріали. Вдало підібрані навчальні матеріали підручники та посібники відіграють важливу роль у здобутті студентами необхідних мовних компетенцій. Cтуденти магістерської програми природничих спеціальностей університету працюють з підручниками та посібниками, створеними провідними фахівцями кафедри [2; 4; 5], оригінальною фаховою літературою та інтернет-ресурсами.

Завдання та мета викладачів кафедри – підготувати студентів до читання та розуміння оригінальної літератури зі спеціальності, сформувати у них навички анотування, реферування, усного мовлення та письма в межах тематики, визначеної програмою, підготувати до складення іспиту з іноземної мови в сертифікаційному центрі для отримання сертифікату – успішно реалізуються.

Література


  1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К. : Видавництво Ленвіт, 2003.
  2. Микитенко Н. О., Козолуп М. С. Основи англомовної академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих спеціальностей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
  3. Микитенко Н. О., Сулим В. Т. Концепція поетапного розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічного профілю у вищих навчальних закладах // Наукові записки. Серія: педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 17–24.
  4. Ратич М., Ісаєва Г., Жовнірук З., Тимчишин Л. Методичні вказівки з німецької мови до написання анотацій і дипломних робіт. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002.
  5. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: [навч. посіб. для студентів, аспірантів і науковців]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 220 c.