Наукові конференції Львівського національного університету імені Івана Франка, ІІ Міжнародна науково-практична конференція «КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ»

Розмір шрифта: 
АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Ольга ВИННИК, Лариса СОЛОГУБ

##manager.scheduler.building##: Факультет іноземних мов
##manager.scheduler.room##: Ауд. 434
Дата: 2018-06-08 03:00 – 05:30
Змінено: 2018-06-02

Тези


Іншомовна комунікативна компетентність як важливий компонент комунікативної культури є невід’ємною складовою навчання студентів-магістрів закладів вищої освіти, які готуються до життя в умовах ринкової економіки, діалогу культур і народів, міжнаціонального спілкування. За таких умов на перший план у вивченні іноземної мови на немовних факультетах університету виходить розвиток у студентів навичок і вмінь професійного та ділового спілкування в усній і письмовій формах, що допоможе їм у майбутньому стати повноцінними учасниками міжкультурної комунікації, спроможними отримувати новітню фахову інформацію не лише з вітчизняних, але й іноземних джерел, сприяти популяризації вітчизняної науки на глобальному рівні. Підвищення попиту на кваліфікованих випускників (фахівців), які вільно володіють іноземною мовою, і є тим фактором, що обумовлює необхідність вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Основна мета курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на факультеті прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка полягає у формуванні в студентів професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному і професійному іншомовному середовищі на рівні, що відповідає С1 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти [1].

Сформованість лінгвістичної компетенції майбутнього фахівця передбачає знання синтаксичних і граматичних структур, що є необхідними для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; знання мовних форм, властивих для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення; наявність відповідного словникового запасу (у тому числі термінологічного), що є необхідним в академічній та професійній сферах. Основою соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій є розуміння відмінностей між ключовими цінностями, переконаннями та поведінкою в академічному і професійному середовищі України та інших країн, зокрема тих, мова яких вивчається; вміння застосовувати знання міжкультурних відмінностей у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; знання особливостей корпоративної культури в конкретних професійних контекстах; вміння належним чином поводити себе і реагувати у типових академічних, професійних і повсякденних ситуаціях.

Навчання студентів відбувається на базі різножанрових фахових текстів, усних на письмових. Тексти охоплюють широке коло тем, які входять у сферу професійних інтересів майбутніх фахівців з комп'ютерних наук, зокрема, основи об'єктно-орієнтованого програмування, комп'ютерні злочини, біометрія, криптографія тощо. Розвиток сукупності рецептивних (читання та аудіювання) та продуктивних (говоріння та письма) навичок стимулює у студентів необхідність використовувати англійську мову в професійно-орієнтованих комунікативних ситуаціях (презентації, мозковий штурм, робота в команді, вирішення проблемних ситуацій тощо). На заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням студенти факультету прикладної математики та інформатики отримують можливість ознайомитися з особливостями іншомовного дискурсу інформаційних технологій, набувають навичок самостійної роботи з англомовною фаховою літературою. Сучасні навчальні матеріали (підручники, аудіо- та відеофайли, комп’ютерні та технічні засоби) на заняттях дозволяють моделювати іншомовне середовище та стимулювати студентів до спілкування англійською мовою.

Програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» базується на проектно-орієнтованому способі вивчення іноземної мови, що дозволяє студентам, які володіють рівнями В2 та С1, захищати магістерські роботи іноземною мовою. Проектно-орієнтований спосіб вивчення іноземних мов передбачає написання анотації дипломної роботи, укладання фахового термінологічного словника, оформлення використаних іноземних джерел, підготовку слайдів і/або тез доповіді іноземною мовою. Після завершення програми магістр повинен мати знання основ сучасного академічного дискурсу. Він повинен вміти усно та письмово представляти свої наукові результати відповідно до європейських стандартів, бути потенційним учасником європейських наукових проектів.

Література


  1. Микитенко Н. О., Винник О. Ю. Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (англійська) (рівень С1) на основі освітньо-професійної програми напряму: 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 124 Системний аналіз / Н. О. Микитенко, О. Ю. Винник. – Львів, 2017.